ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Red Leads B.V. / Fun4Mob se zavazuje chránit osobní údaje svých zákazníků a partnerů co nejpečlivěji. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou určeny k dosažení transparentnosti ohledně způsobu zpracování a ukládání osobních údajů. Red Leads B.V. bude dodržovat a respektovat požadavky různých místních a mezinárodních zákonů o ochraně osobních údajů, v souladu se současnými a nadcházejícími nařízeními o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679. Red Leads B.V. pečlivě nakládá se soukromím každého. Chcete-li tak učinit, Red Leads B.V. kromě právních norem, které jsou diktovány schválenými kodexy chování, dodržuje zákon o ochraně osobních údajů, jak je stanoveno v této části.

PROČ SOUHLAS

V souladu s našimi operacemi zpracování údajů jsme zkontrolovali, zda je váš souhlas tím nejvhodnějším základem pro zpracování. Žádáme naše zákazníky a respondenty, aby se před jakýmkoli zahájením zpracování kladně přihlásili. Žádost o souhlas je uvedena na předním místě a odděleně od jakýchkoli podmínek, které se mohou vztahovat na propagační akce, kterých jste se zúčastnili. Váš souhlas slouží (také) ke správě kampaní, o které máte zájem. Pokud souhlas odvoláte, vaše kontaktní údaje jsou zablokovány, dokud svůj souhlas znovu neudělíte. Žádný udělený souhlas se nikdy neuděluje ve výchozím režimu. Uchováváme záznamy o tom, kdy a jak jsme obdrželi váš souhlas, a to na individuálním identifikovatelném základě. Uchováváme také záznamy o tom, co přesně vám bylo ukázáno nebo řečeno v době účasti v kampani.

Máte-li dotazy týkající se kampaně, které jste se zúčastnili, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected] kteří vám mohou přímo odpovědět na jakékoli otázky nebo obavy, které můžete mít.

Rádi bychom vám upřesnili, proč údaje zpracováváme a co s nimi budeme dělat, pro jaké účely budou údaje využívány a dále zpracovávány.

JAK VYJÁDŘIT SOUHLAS NEBO ODVOLAT

Poskytujeme individuální možnosti souhlasu nebo pozitivního přihlášení k různým účelům a typům zpracování. Jmenujeme naši organizaci a případné správce třetích stran, kteří se budou spoléhat na souhlas v okamžiku shromažďování vašich údajů. Informujeme naše zákazníky a respondenty, že svůj souhlas mohou bez újmy odvolat nebo odmítnout. Provádíme odvolání souhlasu, jakmile to bude možné, a nasměrujeme naše zákazníky a respondenty, jak tak učinit. Při nabízení online komunikace přímo našim zákazníkům a respondentům požadujeme souhlas v souladu a nezbytný pro účely našich operací zpracování údajů a našeho vztahu s vámi. Máme zavedena opatření na ověřování věku (a opatření souhlasu rodičů pro mladší děti), abychom zabránili tomu, aby se děti (do 12 let) a mladiství (12–18) mohli účastnit našich služeb.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPONZORŮ

Pokud byste chtěli zjistit, jak naši sponzoři chrání vaše osobní údaje, přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto společností.

Naši sponzoři nás pravidelně žádají o souhlas s nabízením nových akcí. Například slevy na e-learningové knihy, maloobchodní zboží a poukázky. Protože nechceme našim zákazníkům a respondentům bránit v získání nejlepších slev, dáváme vám o takových nabídkách vědět sami nebo přímo od sponzorů, které jsou v akci uvedeny.

ZÁSADY

Podle směrnice 95/46/ES a posledně jmenovaného obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 již pracujeme se zásadami pro zpracování.

Tyto zásady zůstávají v platnosti a týkají se:

 • Zákonnost, spravedlnost a transparentnost;
 • Omezení účelu a kompatibilní použití;
 • Minimalizace dat;
 • Přesnost;
 • Omezení úložiště;
 • Integrita a důvěrnost; a
 • Odpovědnost (správce musí odpovídat za shodu a být schopen ji prokázat).

KATEGORIE DAT

Kategorie osobních údajů, které jsou nezbytné pro poskytování služeb, jsou:

 • Jméno a příjmení zákazníka a respondenta, titul, pohlaví, datum narození, adresa, PSČ, bydliště a obdobné údaje potřebné pro komunikaci dotčené osoby.
 • Kontaktní údaje, jako je (mobilní) telefonní číslo a e-mailová adresa.
 • Údaje o souhlasu včetně jména, příjmení, e-mailové adresy, IP adresy a kopie materiálů kampaně.
 • Předvolby nebo (potvrzené) požadavky na opt-in, jak být kontaktován prostřednictvím e-mailu, čísla mobilního telefonu a sms nebo mms.
 • Požadavek odhlášení, abyste nebyli vůbec kontaktováni pro marketingové účely.
 • Předvolby pro různé druhy propagace, zboží nebo služeb.
 • Žádosti o další informace a/nebo historie kontaktů.

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY

Tyto kategorie osobních údajů jsou zpracovávány pro účely, které jsou založeny na oprávněných zájmech v souladu se zákony a předpisy. Oprávněné zájmy jsou naše vlastní zájmy a (komerční) zájmy třetích stran poskytovat vám nabídky, které byste chtěli dostávat (společné zájmy). Propagační akce neobsahují pouze nabídky, které zvýhodňují kontaktní preference našich zákazníků a respondentů (viz výše), ale také slouží k tomu, abychom vás informovali o slevových nabídkách a za tímto účelem zasílali správný e-mail a sms ve správnou chvíli. Abychom vyvážili obchodní zájmy s vašimi preferencemi v oblasti ochrany osobních údajů, nikdy neshromažďujeme ani nepožadujeme více údajů, než je nezbytné pro řádný provozní výkon naší online komunikace.

PROČ ZPRACOVAT DATA

Údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro:

 • Odpovědné vedení online komunikace.
 • Poskytování možnosti registrace nebo zrušení registrace pro konkrétní zájmy uživatelů v obchodech a u sponzorů.
 • Zpracování vašeho zájmu(ů) v kategoriích produktů nebo služeb, které nabízejí sponzoři nebo jiné trendy na trhu.
 • Provozování zákaznických služeb, jako je odpovídání na dotazy a blokování osobních údajů na první žádost subjektu údajů.
 • Zpracování provozních dat (příchozí kliknutí, A/B testování, v případě potřeby protokolové soubory) a jejich analýza za účelem odhalení podvodů a zpětného odkupu.
 • Nabízení možnosti používat mobilní zařízení jako formu identifikace k získávání nebo nákupu služeb od jiných organizací a oslovování v nich ve prospěch subjektu údajů.
 • Případně uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené v zájmu subjektu údajů mezi správcem a sponzory.
 • (Další) plnění jiné zákonné povinnosti.

Informace nejsou automaticky použity pro všechny tyto cíle současně.

ONLINE KOMUNIKACE

Údaje potřebné pro online (přímou) komunikaci jsou zpracovávány v souladu s následujícími požadavky.

Zpracování je určeno pro komunikaci se subjekty údajů, zasílání informací o produktech a službách společnosti Fun4Mob a Sponzoři, udržování přehledu o zasílaných informacích a udržování kontaktu se subjekty údajů.

Nebudou zpracovávány žádné jiné osobní údaje než:

 1. Příjmení, jména, iniciály, titul, pohlaví, datum narození, adresa, PSČ, bydliště, telefonní číslo a podobné údaje potřebné pro komunikaci dotčené osoby;
 2. Data vztahující se k informacím, které mají být odesílány a přenášeny;
 3. Další dodatečné údaje, které jsou nezbytné pro udržení kontaktu se zúčastněnými subjekty údajů.

Ze zpracování nevzniknou žádné zvláštní kategorie údajů, jak je uvedeno v Obecném nařízení o ochraně údajů 2016/679.

Osobní údaje jsou poskytovány pouze těm Sponzorům, kteří mají na starosti nebo přímou komunikaci se subjektem údajů nebo kteří jsou na tom nezbytně zapojeni.

Osobní údaje budou vymazány na žádost subjektu údajů nebo nejpozději do dvou let po ukončení vztahu se subjektem údajů, pokud nejsou osobní údaje nezbytné pro splnění zákonné povinnosti uchovávat údaje.

BEZPEČNOSTNÍ

Údaje požadované z bezpečnostních důvodů jsou zpracovávány v souladu s následujícími požadavky.

Zpracování je určeno pro kontrolu a zabezpečení systémů nebo programů, podporu správného fungování systémů nebo programů, třídění a obnovu souborů, vytváření záložních kopií souborů, správu systémů nebo programů.

Nebudou zpracovávány žádné jiné osobní údaje než:

A. údaje související s používáním softwaru,

b. technické a kontrolní údaje,

C. údaje pro podporu správného fungování,

d. historická data,

E. uživatelská data.

Osobní údaje jsou poskytovány pouze těm, včetně třetích stran, kteří mají na starosti nebo řídí systém, správu dat nebo správu aplikací nebo kteří se nezbytně podílejí a případně dalším osobám na (dalším) výkonu jiné osoby. zákonná povinnost.

Osobní údaje budou vymazány nejpozději 24 měsíců po jejich získání, pokud osobní údaje nejsou nezbytné pro splnění smluvní nebo zákonné povinnosti uchovávání údajů.

DATOVÝ PROVOZ SE ZEMĚMI MIMO EVROPSKOU UNII

Jako správce údajů Red Leads B.V. nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (země mimo Evropskou unii). Pokud by byly údaje předány do země mimo Evropskou unii, pak (v takovém případě):

 • Existence či absence rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti bude přezkoumána, například podle rámce EU-US Data Privacy Framework (C(2023) 4745), a
 • Uvede se odkaz na vhodná nebo vhodná ochranná opatření a prostředky, kterými lze získat kopii těchto záruk, jsou zpřístupněny na první žádost, a pokud žádné takové chybí,
 • Subjekt údajů bude výslovně požádán o souhlas s navrhovaným předáním poté, co byl informován o možných rizicích takového předání pro subjekt údajů z důvodu neexistence rozhodnutí o přiměřenosti a vhodných záruk, nebo je předání nezbytné pro provedení smlouvu mezi subjektem údajů a správcem nebo provedení předsmluvních opatření přijatých na žádost subjektu údajů, nebo je předání nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené v zájmu subjektu údajů mezi správcem a sponzorem .

VAŠE INDIVIDUÁLNÍ PRÁVA

Jaká jsou práva související se zpracováním mých osobních údajů?

Máte následující práva:

 • Informace a přístup: Řekneme vám, jaké osobní údaje uchováváme a pro jaké účely.
 • Oprava: Pokud chcete své osobní údaje opravit nebo aktualizovat, protože jsou nesprávné a/nebo neúplné. Podle toho je změníme.
 • Smazání: Můžete nám také podat žádost o vymazání vašich údajů. Údaje nemůžeme vymazat, pokud zákon vyžaduje, abychom si dotyčné osobní údaje ponechali. Možná budeme muset být schopni zpracovávat údaje pro jiné účely (administrativní).
 • Omezení: Pokud se domníváte, že jsou vaše údaje zpracovávány nezákonně nebo nesprávně, můžete stanovit omezení zpracování vašich údajů.
 • Námitka: Proti zpracování vašich údajů můžete vznést námitku. Pokud se to týká zpracování pro účely přímého marketingu, zpracování ukončíme co nejrychleji.

Pokud si již nepřejete dostávat direct mail, můžete:

– Odhlaste se prostřednictvím jakékoli marketingové pošty

– Změňte nastavení účtu

 • Přenositelnost: Pokud chcete, abychom předali vaše údaje třetí straně, kontaktujte nás na [email protected].

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected].

KOMBINACE ZPRACOVACÍCH OPERACÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na operace zpracování prováděné sponzory. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů příslušného sponzora poskytnuté před každým vstupem do propagační akce a splňující požadavky uvedené v příslušných zásadách ochrany osobních údajů. Každá organizace ve své funkci Správce zajišťuje odpovídající zabezpečení přístupu na webové stránky a také odpovídající ochranu osobních údajů pro další zpracování vyhledávači.

PROHLÍŽENÍ A IP-ADRESA

Využíváme také IP adresu vašeho počítače. Tato IP adresa je číslo, které se automaticky přiřadí vašemu počítači při procházení internetu, například při návštěvě některé z našich stránek nebo vstupních stránek. Lze je použít ke zjištění, jak byly webové stránky využity, ak vypracování analýz a zpráv s neidentifikovatelnými informacemi.

ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S VYPRACOVÁNÍM REKLAMACE

Veškeré údaje zpracovávané v souvislosti s vyřizováním stížností (jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a další příslušné údaje) budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k úspěšnému vyřešení stížnosti. Nejpozději 6 měsíců poté, co bude stížnost považována za vyřešenou, budou všechna shromážděná data vymazána.

WEBOVÉ STRÁNKY A COOKIES

Fun4Mob používá na svých webových stránkách soubory cookie a podobné technologie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení (počítač, telefon, tablet) při návštěvě webové stránky. Soubory cookie, jako jsou „funkční soubory cookie relace“, se používají k poskytování služeb nebo k ukládání vašich preferovaných nastavení pro účely, jako jsou:

 • zapamatování si a sdělování informací, které vyplníte během vstupního procesu nebo které zadáte při uvádění svých zájmů na různých webových stránkách, abyste nemuseli pokaždé znovu zadávat stejné informace nebo vidět stejné akce dvakrát,
 • Uložení preferovaných nastavení a
 • Sledování neoprávněného použití našich vstupních stránek.

ANALYTICKÉ COOKIES

„Analytické“ soubory cookie se používají k analýze vaší návštěvy na našich webových stránkách. Analyzujeme počet návštěvníků našich webových stránek, dobu trvání návštěv, pořadí navštívených stránek a zda je na webových stránkách nutné provést nějaké změny. Pomocí shromážděných informací můžeme naše webové stránky ještě více uživatelsky přívětivě upravit. Tyto soubory cookie se také používají k řešení případných technických problémů na webových stránkách.

MARKETING A SLEDOVÁNÍ COOKIES

Sledovací soubory cookie budeme používat pro komerční účely pouze s vaším předchozím souhlasem. Tyto soubory cookie, které jsou často zveřejňovány třetími stranami, nám pomáhají přizpůsobit propagační nabídky vám osobně. Třetí strany mohou používat sledovací soubory cookie.

DALŠÍ TECHNOLOGIE

Kromě souborů cookie Fun4Mob používá také technologie, jako je JavaScript. Používání JavaScriptu ve vašem prohlížeči nám umožňuje, aby byly naše stránky interaktivní a vyvíjely webové aplikace spotřebitelsky přívětivým způsobem šitým na míru. Pro poskytování našich služeb uchováváme databázové záznamy, abychom měli zajištěnou robustní kontrolu nad našimi službami (a našimi poskytovateli služeb). Účelem je optimalizovat spolehlivost služby. Informace odvozené z těchto údajů slouží k zamezení zneužití údajů a v případě potřeby k vyhovění podrobnějším informačním dotazům třetích stran na základě (samo)regulace.

DOTAZY, STÍŽNOSTI NEBO SPORY

Pokud se chcete na něco zeptat, podat stížnost nebo poskytnout připomínky k našim zásadám ochrany osobních údajů nebo webům, kontaktujte nás na:  [email protected]. Do 48 hodin od obdržení vašeho e-mailu vás budeme kontaktovat, abychom projednali jakékoli problémy.

Rovněž vás vyzýváme, abyste zaslali dopis na adresu:

Red Leads B.V.

Zástupce

Frans Halsstraat 26 A-H ; 1072 BR Amsterdam, Nizozemsko

ÚPRAVY

Vyhrazujeme si právo na úpravy těchto zásad ochrany osobních údajů. Důležité úpravy jsou uvedeny na tomto webu v zásadách ochrany osobních údajů.

Aktualizováno, leden 2024